For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تعيين وضعيت موجود راههاي استان با استفاده از داده هاي IRS ادارة راه

سازمان مجري: دانشگاه صنعتي اصفهان

كارفرماي طرح: دانشگاه صنعتي اصفهان

تاريخ شروع: 16/10/1382

تاريخ اختتام: 16/02/١٣٨3

نام مجري: سيد جمال الدين خواجه الدين

همکاران طرح: علیرضا سفیانیان

خلاصه طرح:

داده های سنجش از راه دور در کنار سایر منابع اطلاعاتی می تواند به عنوان ابزاری مناسب و کارآمد در مطالعات و بررسیهای کره زمین در دسترس پژوهشگران قرار گرفته و از طرف دیگر تکنیکی قدرتمند اطلاعات جامع و بهنگام در اختیار مدیران و تصمیم گیران برای برنامه ریزیهای توسعه منابع زمینی و محیطی قرار دهد.

با توجه به نیاز کارفرما در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی و سیستم اطلاع رسانی خدمات به مردم شامل:

1- ارائه بانک اطلاعاتی راههای استان و آرشیو حوادث و تغییرات

2- بانک اطلاعاتی محدوده راههای استان شامل:

عوارضی که دارای خصوصیات غیر مکانی باشند.

- لایه های راهها و حریم راهها

- لایه تصادفات

- لایه پژوهشها و طرحهاو...

شرح وظایف و مراحل انجام پروژه:

الف)تهیه داده های ماهواره ای:

1-تهیه داده های ماهواره ای LISSIII

2-تهیه داده هایPAN ماهواره  IRSهمزمان با LISSIII

ب)تهیه نقشه های توپوگرافی:

تهیه نقشه های توپوگرافی 1:25000و1:50000و1:250000استان اصفهان

ج)آماده سازی داده های ماهواره ای خریداری شده LISSIII وPAN:

1-زمین مرجع کردن داده ها

2-حذف خطاهای احتمالی موجود در تصاویر

University Research

تحت نظارت وف ایرانی