For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

شناسایی و معرفی گونه های گیاهی مناسب فضای سبز شهر اصفهان

سازمان مجري: دانشگاه صنعتي اصفهان

كارفرماي طرح: سازمان پاركها و فضاي سبز اصفهان

تاريخ شروع: ٢٨/١٢/١٣٨٢

تاريخ اختتام: ١٤/٧/١٣٨٦

نام مجري: سيد جمال الدين خواجه الدين

همكاران طرح: مسعود گل محمدي، مجيد شبان، ولي اله مظفريان، علي تهراني فر، حميدرضا اصلاني ، مهين رفيعي پور، مرضيه رضايي، الهام محمدي، آزيتا متولي باشي

خلاصه طرح:

با توجه به اهميت فضاي سبز درمناطق مسکوني، سازمانهاي پارکها و فضاي شهرهارا بر آن داشته تا با کشت گونه هاي مناسب درختي و درختچه اي بر وسعت پوشش گياهي افزوده و ميزان سرانه فضاي سبز را در هر شهر افزايش دهند. با توجه به اهميت موضوع و موفق بودن کاشت، گونه هاي درختي و درختچه اي در محيط هاي جديد شهري، مي توان از گونه هاي کشت شده با دوام و استقرار بالا، در شهر هاي نزديک به آن شهر سود جست. گونه هاي درختي و درختچه اي موجود در شهرهاي مختلف متناسب با اقليم، خاک و شرايط اکولوژيکي خود سازگاري يافته که مي توان از اين گونه ها، جهت کشت در فضاي سبز شهرهاي ديگر با اقليم مشابه استفاده نمود. با توجه به اينکه آلودگي شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، در منابع زيادي قيد گرديده از طرفي اقليم اين شهرها به طور نسبي، مشابه هم است، لذا با استفاده از ليست گونه هاي کشت شده در اين چند شهر بزرگ، مي توان نسبت به معرفي برخي گونه ها در فضاي سبز اصفهان، که مقاومت به شرايط آلودگي هوا را دارند، اقدام کرد. ازبين گونه هاي کشت شده در فضاي سبز شهرهاي مختلف، تعدادي از اين گونه ها مي تواند به شرايط اکولوژيکي خاص اصفهان مقاومت و سازگاري نشان دهد. به دنبال آن، يکي از آزمايشگاه ها، خود شهرها هستند که درختان چندين ساله در آنها مشاهده شده و مي توان از آنها کمک گرفت.

 همچنين جهت انتخاب گونه هاي مناسب درختي و درختچه اي براي کاشت در مناطق شهري مي توان از مناطق جنگلي استفاده نمود که داراي رويشگاه طبيعي و تنوع گونه اي مي باشند. ديرزيستي و مراحل مختلف فنولوژي اين درختان در چنين مناطقي، بررسي فرم رويشي، ابعاد و تناسب آنها با فضاي سبز مورد نظر را امکانپذير مي کند.

 

 

University Research

تحت نظارت وف ایرانی