For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

طرح نياز سنجي سيستم اطلاعات جغرافيايي استان اصفهان GIS

سازمان مجري: دانشگاه صنعتي اصفهان

كارفرماي طرح: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان

تاريخ شروع: 4/7/1381

تاريخ اختتام: 19/9/138١

نام مجري: سيد جمال الدين خواجه الدين

خلاصه طرح:

آنچه مسلم است یکی از ارکان مهم تصمیم گیری و برنامه ریزی ها، اطلاعات دقیق و بهنگام می باشد. جهت جمع آوری، ذخیره، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات با حجم زیاد آن، چاره ای به جز استفاده از ابزار و تکنولوژی نوین ماشینی وجود ندارد. یکی از این پدیده های نوین در مطالعات، سیستم اطلاعات جغرافیایی(Geographic infprmation system) یا به طور خلاصه  GISمی باشد.

جهت اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی در سطح استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دستورالعمل مبنی بر تحلیل نیازهای کاربران GIS، را در مراحل مختلف طراحی و تدوین نموده است که تحت عنوان فازصفر پروژه GIS مد نظر است که این دستورالعمل توسط ارگان های زیربط که خواستار اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی هستند تکمیل می گردد. یکی از این ارگان ها،شهرک های صنعتی می باشد که تاکنون سیستم  GISدر آن جایگاهی نداشته است. مطالعات GIS باید با اهداف سازگار باشد و اهداف می بایستی از دیدگاه مدیریت بیان شده و بررسی نتایج متمرکز شده و نهایتاً قابل اندازه گیری باشد اهداف مهم شرکت شهرک های صنعتی که نیازمند قرار گرفتن در سیستم اطلاعات جغرافیایی میباشند عبارتند از:

 • مکانیابی و مطالعه اولیه جهت احداث شهرک های صنعتی
 • تفکیک و آماده سازی قطعات صنعتی جهت واگذاری
 • تأمین و توزیع امکانات زیر بنایی از قبیل آب و برق و تلفن و... برای واحدهای منفرد در شهرک
 • کمک به توزیع نسبی و تثبیت جمعیت
 • کمک به حفاظت و توسعه محیط زیست
 • ایجاد تعادل میان مناطق محروم و رشد یافته
 • انتقال صنایع آلوده و مزاحم از حوزه شهری به شهرک ها
 • ساماندهی و تمرکز صنایع در شهرک ها
 • جلوگیری از تخریب زمین های کشاورزی و زراعی

 

تعدادی از اهداف شرکت شهرک های صنعتی که تحت توسعه اهداف پروژه  GISبیان میشود با اجرای سیستم دراین غالب قرار خواهد گرفت که شامل موارد ذیل می باشد:

 • طراحی شهرک های صنعتی بر اساس اصول مهندسی شهرسازی و معماری متناسب با صنعت
 • جذب اعتبارات عمرانی به عنوان یارانه برای واحدهای صنعتی
 • کاهش هزینه های سرمایه ای و بهینه سازی کلان هزینه

جهت تعیین کاربردهای GIS در شهرک لازم است جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی در چارت سازمانی شرکت دیده شود تا آن جایگاه به عنوان دپارتمان GIS توانایی اتصال به  serverو دیگر معاونت های شرکت را داشته باشد تا معاونت ها و کارشناسان بتواند با آن جایگاه در ارتباط باشند.

شهرک های صنعتی استان اصفهان مانند بسیاری از ارگان های دارای برنامه های عملیاتی است که این برنامه ها از نظر زمان بندی هزینه قابل طبقه بندی و اولویت هستند. لذا برنامه های عمرانی تحت پروژه به صورت زیر قابل طبقه بندی و اولویت بندی است.

 • پروژه آماده سازی شامل پارامترهایی چون: انتخاب محل، توپوگرافی، طراحی و پیاده کردن نقشه و تکنیک قطعات، مکانیک خاک
 • پروژه آب شامل پارامترهایی چون: چاه(موجود و مورد نیاز)، تجهیز چاه، خط انتقال آب، آب مورد نیاز، منبع زمینی آب، منبع هوایی آب، شبکه توزیع آب
 • پروژه برق شامل پارامترهایی چون:خط انتقال برق، شبکه توزیع برق، تأمین برق خدماتی
 • پروژه معابر و محوطه سازی، شامل پارامترهایی چون: تسطیح خیابان ها، عملیات خاکی، جدول گذاری و دفع آب های سطحی، زیر سازی، احداث پل، آسفالت.
 • پروژه فضای سبز شامل پارامترهایی چون: ساختمان اداری، ساختمان انبار، ساختمان آتش نشانی، ساختمان نگهبانی، باسکول، مساجد
 • پروژه مخابرات شامل پارامترهایی چون: ساختمان مرکز مخابرات، کابل کشی، مرکز تلفن
 • پروژه گاز رسانی شامل پارامترخایی چون: شبکه گازرسانی

از مسائل مهم دیگر در طراحی سیستم اطلاعات جغرافیایی، افرادی که از سیستم استفاده می کنند که این افراد شامل تصمیم گیرندگان، کسی یا کسانی که اعمال پردازش را انجام می دهند و اشخاصی که داده را جمع آوری و نگهداری می کنند،می باشند. این سه دسته می توانند در سطوح مختلفی قرار گیرند و میزان دسترسی آنها با توجه به سطوح آنها قابل توجیه خواهد بود.

University Research

تحت نظارت وف ایرانی